ทัวร์ต่างประเทศ
CHINA

CHINA EMBASSY
57 RACHADAOISEK RD.,DINDAENG BANGKOK 1031
TEL:0 2245 7043-4
FAX:0 2245 7032
เวลายื่น-รับ 09.00-11.00 น./เวลารับ 15.00-16.00 น.
*ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป้นต้นไปทางสถานฑูตยกเลิกการยื่นวีว่าเร่งด่วนสำหรับพาสปอรืตอินเดีย
อินโดนีเซีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ จะยื่นได้เฉพาะแบบธรรมดาใช้เวลาทำการ 10-14 วัน
***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***
***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
***passport ข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ60 วัน ขึ้นอยู่กับ ตม.ที่จีน***
 
  เอกสารยื่น VISA CHINA
Business
1. เฉพาะคนไทยใช้จดหมายเชิญจากจีน และจดหมายรับรองจากออฟฟิศที่กรุงเทพ ยื่นเป็น
Business Visa ได้แต่ชนิดวีว่าจะได้แค่ Sing Entry อายุวีซ่า3 เดือนโดยอยู่ในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน
สำหรับ Double Entry (เข้า-ออก 2 ครั้ง)ต้องขอเป็น Case By Case และขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตว่าจะ
ให้หรือไม่ แต่ถ้าเป็น Multiple Entry จะต้องมีใบ Authorization จากจีนแฟ็กซ์มาเท่านั้น
คนต่างชาติ จะยื่นBusiness Visa ได้ต่อเมื่อมีใบAutorise ตัวจริงส่งมาจากจีน(แฟ็กซ์ใช้ไม่ได้)
2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(อเมริกันใช้2รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู
4. ต่างชาติต้องใช้ work permit ตัวจริงในการยื่นวีว่าแบบธุรกิจ(วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องใช้)
5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด อเมริกันใช้ 2 ชุด
6. ใช้เวลาทำการ4 วัน/ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน(ไม่รวมวันรับเอกสาร และส่งคืนพาสปอร์ต)
7. วีซ่านักข่าวมีอายุแค่ 15 วันนับจากวันรับเล่ม(หากยื่นล่วงหน้าต้องนับด้วยว่าครอบคลุมวันเดินทาง
ด้วยหรือไม่
 
  TOURIST
1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป(อเมริกันใช้2รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหม
2. ฟอร์มพาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ต
เล่มเก่า(ถ้ามี)
3. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
4. ใช้เวลาทำการ4 วัน/ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน
5. คนไทยสามารถยื่นTourist Visa โดยขอเป็น Multiple Entry ได้ แต่คนต่างชาติที่ไม่มีใบ
Autorise จะขอได้สูงสุดแค่ Double Entry อายุวีซ่ารายละเอียดด้านล่าง
   อายุวีซ่าจะนับจากวันที่ที่รับเล่ม(ไม่นับจากวันที่ที่ขอเข้าในฟอร์มวีซ่า)หากยื่นเล่มล่วงหน้า
   ต้องลองนับดูด้วยว่าครอบคลุมวันที่ ที่เดินทางหรือไม่ อายุของวีซ่าท่องเที่ยว(คนไทย)คือ3เดือน
   (อยู่จีนได้ไม่เกิน60วัน)ต่างชาติอายุวีซ่า60วัน(อยู่ในจีนได้ไม่เกิน30วัน)
   แต่วีซ่านักข่าวจะมีอายุแค่15 วันนับจากวันรับเล่ม หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบกันสถานฑูตก่อนยื่น
   เพราะถ้ายื่นล่วงหน้าแล้วอายุวีซ่าไม่ครอบคลุมการเดินทางจริง ผู้เดินทางจะต้องจ่ายค่าวีว่าใหม่เอง
**ไม่สามารถ Transfer วีซ่าได้ แต่สามารถถือพาสปอรืต 2 เล่มเดินทางได้โดยที่พาสปอรืตเล่มเก่าจะต้อง
ไม่ถูก
 
  CHINA EMBASSY
57 RACHADAOISEK RD.,DINDAENG BANGKOK 1031
TEL:0 2245 7043-4
FAX:0 2245 7032
เวลายื่น-รับ 09.00-11.00 น./เวลารับ 15.00-16.00 น.
*ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป้นต้นไปทางสถานฑูตยกเลิกการยื่นวีว่าเร่งด่วนสำหรับพาสปอรืตอินเดีย
อินโดนีเซีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ จะยื่นได้เฉพาะแบบธรรมดาใช้เวลาทำการ 10-14 วัน
***ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***
***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
***passport ข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ60 วัน ขึ้นอยู่กับ ตม.ที่จีน***
 
 
  เอกสารยื่น VISA CHINA
ตัดมุมหรือถูกยกเลิก
- ประเทศที่เข้าจีนแล้วไม่ต้องทำวีว่าอยู่ได้ 14 วัน
1. ญี่ปุ่น
2. สิงคโปร์
3. บรูไน
- อัตราค่าวีซ่า (ถ้าเป็นใบ Autorise ราคาเท่ากัน(ธุรกิจ-ท่องเที่ยว)แต่ถ้ามีต้องf^ราคาตามใบAutorise)
- Thai Passport Only (พาสปอร์ตต่างชาติกรุณาเช็คตรง เพราะค่าวีซ่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสัญชาติ)
4 working days
single entry =Thb 1,200 with 3 months validity from data of stamp
double entry =Thb2,200 with 3 months validity from data of stamp
mutiple =Thb 3,200 with 6 months validity from data of stamp
  =Thb4,700 with 1 year validity from data of stamp
2 working days(get passport back by noon time of next day)
single entry =Thb 2,000 with 3 months
double entry =Thb3,000 with 3 months
mutiple =Thb 4,000 with 6 months
  =Thb5,500 with 1 year
1 working day(get passport back by 5p.m. same day)
single entry =Thb 2,500 with 3 months
double entry =Thb3,500 with 3 months
mutiple =Thb 4,500 with 6 months
  =Thb6,000 with 1 year
 
คนต่างชาติ
4 day
2 day
1 day
single 1,300 2,100 2,600
double 1,950 2,750 3,150
mutiple 6 month 2,400 3,200 3,700
mutiple 1 year 3,500 4,300 4,800
       
คนอเมริกา
4 day
2 day
1 day
single
3,700
4,900
6,900
double
4,500
5,700
7,700
mutiple 6 month
4,900
6,100
8,100


ผู้เขียน / แหลงที่มา : Cola
อัปเดทเมื่อ : 2011-03-29 13:59:08


 


ทัวร์ในประเทศ
    เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
บริษัท โคล่าทัวร์ จำกัด
461/121 หมู่บ้าน วรารมย์ ถ.ประชาอุทิศ ซ.98 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
สายด่วน คุณหนึง : 081-3752010 / สายด่วน คุณซี : 083-7128133
Phone number : 02-4592681-2 / แฟกซ์ : 02-4617895 / อีเมลล์ : salecolatour@hotmail.com
facebook : COLATOUR / Line : officecolatour Google maps : 13.601996, 100.513140
ใบอนุญาตนำเที่ยว ท.ท.ท.
เลขที่ 11/01689

Copyright © 2008 All Rights Reserved.